Escola infantil autoritzada pel Departament

d'Educació de la Generalitat

Inscripció

DADES PERSONALS A CUMPLIMENTAR:

NOM I COGNOMS DE L'INFANT:__________________________________________________

 

ADREÇA:___________________________________________________________________

 

DATA DE NAIXEMENT:_________________________________

 

NOMBRE DE GERMANS:_________  NÚM. D'ORDRE:__________

 

LLENGUA FAMILIAR:_________________

 

TELÈFONS DE CONTACTE:_________________________________

 

NOM I COGNOM DEL PARE O TUTOR:____________________________________________

DNI:________________________ PROFESSIÓ:____________________

MÒBIL:___________________

 

NOM I COGNOM DE LA MARE O TUTORA:_________________________________________

DNI:________________________ PROFESSIÓ:____________________

MÒBIL:___________________

 

ADREÇA ELECTRÒNICA:____________________________________

 

ÚS DEL SERVEI DE MENJADOR:     SI      NO        ESPORÀDIC

HORARI D'ACOLLIDA:     SI      NO

 

Per formalitzar la inscripció s'ha d'adjuntar:

– Fotocòpia de DNI del pare i la mare.

– Fotocòpia del llibre de família.

– Fotocòpia de l'apartat de vacunes del llibre de salut.

– Fotocòpia on apareguin les dades bancàries on carregar la mensualitat.

– Certificat mèdic.

– Import de l'inscripció.