Escola infantil autoritzada pel Departament

d'Educació de la Generalitat

Projecte pedagògic

La metodològia pedagògica que utilitzem es fonamenta en aquestes bases:

 • L'autoactivitat: l'activitat espontània del nen (la experimentació) és esencial pel procés educatiu. La coacció i l'autoritarisme són incompatibles amb l'educació infantil.
 • El joc: És fonamental en el desenvolupament global del nen (desenvolupament físic, cognitiu, social i afectiu).
 • Respecte per l'individualització: el nen ha de ser respectat i considerat com un ésser en desenvolupament, per tant s'ha de respectar i motivar el ritme evolutiu de cada nen en particular.
 • Aprenentatge social: es porta a terme la posada en pràctica d'una serie de normes de conducta i responsabilitats que fan l'escola com un model de societat on tots els nens tenen drets i deures mutus.
 • Tota intervenció educativa vindrà realitzada en tres fases: observació inicial, acció educativa i avaluació final.

 

PROJECTE EDUCATIU

El nostre projecte educatiu té com a  principals OBJECTIUS iniciar als nostres infants a:

 • Aprendre a ser i actuar d'una manera cada vegada més autònoma
 • Aprendre a pensar i a comunicar
 • Aprendre a descobrir i tenir iniciativa
 • Aprendre a conviure i habitar el món

 

Per aconseguir aquests objectius ajudarem als infants a desenvolupar les següents CAPACITATS:

 • Progressar en el coneixement i domini del seu cos, en el moviment i la coordinació, tot adonant-se de les seves possibilitats.
 • Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i anar-se formant una imatge positiva d'ell mateix i dels altres.
 • Adquirir progressivament hàbits bàsics d'autonomia en accions quotidianes, per actuar amb seguretat i eficàcia.
 • Pensar, crear, elaborar explicacions i iniciar-se en les habilitats matemàtiques bàsiques.
 • Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i situacions de comunicació habituals per mitjà dels diversos llenguatges.
 • Observar i explorar l'entorn immediat, natural i físic, amb una actitud de curiositat i respecte i participar, gradualment, en activitats socials i culturals.
 • Mostrar iniciativa per afrontar situacions de la vida quotidiana, identificar-ne els perills i aprendre a actuar en conseqüència.
 • Conviure en la diversitat, avançant en la relació amb els altres i en la resolució pacífica de conflictes.
 • Comportar-se d'acord amb unes pautes de convivència que el portin cap a una autonomia personal, cap a la col.laboració amb el grup i cap a la integració social.

 

Els OBJECTIUS FINALS del primer cicle de l'etapa d'Educació Infantil són:

1.- Aprendre a ser i actuar d'una manera cada vegada més autònoma.

 • Dominar progressivament el cos i l'adquisició de noves habilitats motrius, augmentant la seva autonomia en els desplaçaments, en l'ús dels objectes i l'orientació en l'espai quotidià.
 • Identificar-se com a persona, assolir el grau de seguretat afectiva i emocional corresponent al seu moment maduratiu i esforçar-se per manifestar i expressar les pròpies emocions i sentiments.
 • Participar amb iniciativa i constància en les activitats quotidianes d'alimentació, repòs, higiene personal, iniciant-se en la pròpia autonomia i orientant-se en les seqüències temporals quotidianes i en els espais que li són habituals.

 

2.- Aprendre a pensar i a comunicar

 • Projectar les pròpies vivències a través de l'activitat lúdica, i anar-les representant a través d'un incipient joc simbòlic.
 • Comprendre el llenguatge adult i dels altres infants, comunicar-se i expressar-se a traves del moviment, el gest, el joc i la paraula, amb una progressiva millora del llenguatge oral.
 • Iniciar-se en la descoberta i l'ús del llenguatge corporal, verbal, matemàtic, musical i plàstic.

 

3.- Aprendre a descobrir i tenir iniciativa

 • Actuar sobre la realitat immediata, descobrint-ne l'organització a partir de pròpies vivències i establir relacions entre objectes segons les seves característiques perceptives.

4.- Aprendre a conviure i habitar el món

 • Establir relacions afectives positives, comprenent i apreciant progressivament el seu entorn immediat, iniciant-se en l'adquisició de comportaments socials que facilitin l'integració en el grup.

Tots aquest objectius es poden classificar en tres ÀREES D'APRENENTATGE.

ÀREA 1: DESCOBERTA D'UN MATEIX I DELS ALTRES

Autoconeixement i gestió de les emocions

 •  Identificació com a persona, coneixement d'algunes característiques personals pròpies per assolir el grau de seguretat afectiva i emocional corresponent al seu moment maduratiu.
 • Domini progressiu de les possibilitats expressives, perceptives i motores del propi cos i utilització dels recursos personals de que disposa en la vida quotidiana.

Relacions afectives i comunicatives

 • Manifestació i expressió de les pròpies emocions i sentiments, utilitzant el llenguatge com a mitjà d'expressió i comunicació.
 • Disposició per establir relacions afectives positives amb les persones adultes i els infants amb els que comparteix situacions i activitats quotidianament.

 

Joc i moviment

 • Progrés en el domini de la coordinació i el control dinàmic del cos, augmentant la seva autonomia en els desplaçaments, en l'ús dels objectes i en l'orientació en l'espai quotidià.
 • Domini progressiu del control i de la coordinació oculo-manual, així com de les habilitats manipulatives necessàries per explorar objectes i per ser cada vegada més actiu i autònom en les diferents situacions quotidianes (vestir-se, posar-se les sabates...).
 • Iniciativa per dur a terme activitats i jocs, resolent les dificultats que es puguin presentar mitjançant la pròpia actuació o demanant als altres la ajuda necessària i acceptant petites frustracions.

Autonomia personal i relacional

 • Descobriment i identificació de les pròpies necessitats fisiològiques (gana, son, set, etc.) mostrant un progressiu control de les mateixes.
 • Progrés en l'adquisició d'hàbits relacionats amb el benestar corporal i la seguretat personal, la higiene i la salut així com en l'inici d'hàbits d'ordre, constància i organització en les activitats en que participa.
 • Participació amb iniciativa i constància en les activitats quotidianes d'alimentació, repòs, higiene personal, iniciant-se en la pròpia autonomia i orientant-se en les seqüències temporals quotidianes i en els espais que li són habituals.

 

ÀREA 2: DESCOBERTA DE L'ENTORN

1.- Exploració de l'entorn

 • Comprensió i apreciació progressiva de l'entorn immediat, iniciant-se en el coneixement i l'adquisició de comportaments socials que facilitin la integració en els diferents grups socials en que participa.
 • Participació en festes, tradicions i costums de la comunitat a la que pertany, mostrant interès i curiositat.

 

2.- Experimentació i interpretació

 • Observació i actuació sobre la realitat immediata, descobrir-ne l'organització a partir de les pròpies vivències establint relacions entre objectes segons les seves característiques perceptives.
 • Observació i exploració de l'entorn físic i social, planificant i ordenant la pròpia acció, constatant-ne els efectes i establint relacions entre la pròpia actuació i les conseqüències que se'n deriven.
 •  Observació i constatació d'alguns dels canvis i modificacions a que estan sotmesos tots els elements de l'entorn (persones, animals, plantes, objectes).
 •  Interès i curiositat pel medi físic i social, explorant les característiques d'objectes, materials i d'elements de l'entorn natural formulant preguntes sobre alguns esdeveniments i representant vivències i situacions mitjançant el joc simbòlic.

 

3.- Raonament i representació

 • Iniciació en la diferenciació d'algunes qualitats sensorials fruit de l'exploració dels objectes materials, d'elements de l'entorn natural i de la comparació de les seves propietats. Inici de les primeres classificacions, ordenacions, correspondències en funció de les característiques i atributs.
 • Reconeixement de seqüències espacials, temporals i lògiques i iniciació en l'ús de les primeres nocions quantitatives en situacions quotidianes.
 • Orientació amb autonomia en els espais habituals i quotidians i iniciació en l'ús de termes relatius a l'espai (aquí, allà, dins, fora, amunt, avall).
 • Orientació en les seqüències temporals en que s'organitza la vida diària i iniciació en l'ús de termes relatius a l'organització del temps (matí, tarda, ara, després, demà, avui).

 

ÀREA 3: COMUNICACIÓ I LLENGUATGES

1.- Observar, escoltar i experimentar

 • Comprensió de les intencions i dels missatges que li adrecen les persones adultes i altres infants, identificant i emprant els diferents senyals comunicatius (gest, entonació) i valorant el llenguatge oral com un mitjà de relació amb les altres persones.
 • Reconeixement, retenció i memorització de cançons, dites senzilles, cantarelles i jocs de falda i participar-hi de manera activa, seguint la tonada, reproduint el gest, etc.

 

2.- Parlar, expressar i comunicar

 • Expressió de necessitats, sentiments i idees mitjançant el llenguatge oral, mostrant un progressiu increment del vocabulari relatiu al propi entorn i experiència, ús de frases simples i compresió de variacions morfològiques de gènere i nombre.
 • Record i relat d'experiències passades i relacionar-les amb situacions semblants o diferents.
 •  Coneixement i utilització de forma progressiva de les normes que regeixen els intercanvis, relats i converses (atenció, espera, to de veu, interès, iniciativa).
 • Iniciació en l'ús de diferents formes de comunicació, esforçant-se per fer-se entendre i escoltant als altres.

 

3.- Interpretar, representar i crear

 • Reconeixement, retenció i memorització de cançons, dites senzilles, cantarelles i jocs de falda i participar-hi de manera activa, seguint la tonada, reproduint el gest, etc.
 • Reconeixement i participació activa en danses senzilles amb una progressiva coordinació general del cos i sentit del ritme.

 

METODOLÒGIA

La metodològia del nostre centre es GLOBALITZADORA. Totes les activitats dels infants  inclouen les tres àrees d'aprenentatge i relacionen diferents continguts. El nostre mètode d'aprenentatge parteix de la percepció sincrètica de l'infant.

Per tal d'aplicar aquesta metodològia al nostre centre utilitzem com a recurs ELS CENTRES D'INTERÈS I PROJECTES, que serveixen com a fils conductors i que sempre estan relacionats amb els seus interessos i motivacions per tal de sartisfer les seves necessitats.

Aquests projectes es basen sempre en EXPERIÈNCIES, ACTIVITATS I JOCS. L'infant és un ésser actiu tan física com mentalment i per tant la pròpia activitat ha de ser un agent en el desenvolupament. El joc afavoreix el seu desenvolupament físic, cognitiu, social i afectiu dels infants i a més a més afavoreix el procés de socialització.

 

La nostra metodològia atén LA INDIVIDUALITAT de cada infant, atenent les seves diferències i  respectant el seu pròpi procés maduratiu.

La nostra línia pedagògica parteix del DESENVOLUPAMENT INTEGRAL del nen. Sabem que totes les activitats són educatives i van dirigides a la totalitat de la persona encara que la major part d'aquestes estiguin vinculades al joc.

Per poder desenvolupar-se i facilitar els aprenentatges oferim als infants  UN AMBIENT CÀLID, FAMILIAR I AFECTUÓS on es senten estimats i on els hi trasmitem seguretat.

 

RECULL D'ACTIVITATS

 • Racó de les emocions.
 •  Setmana del protagonista.
 • Els pots de la felicitat.
 • La panera dels tresors.
 •  Safates d'experimentació amb diferents elements: castanyes, fulles, llenties, cafè, farina, serradures, sorra, diferents tipus de pastes...
 • Experimentació d'un o varis elements: carbassa, aliments de diferents colors, cítrics (taronja, llimona), totes les fruites, taps de suró, gel, gelatina, xocolata calenta...
 •  Circuits de psicomotricitat.
 •  Imitació d'animals (elefant, formiga, gatet, serp...) amb el cos.
 • Jocs de falda.
 • Massatges i pessigolles.
 • Expressions facials i gestuals. (Imitació de sentiments)
 • Demanar perdó (petons i abraçades)
 • Saludar i acomiadar-se. Despertar a la mascota cada matí.
 •  Celebració d'aniversaris.
 •  Fer sorolls amb el cos.
 • Treball d'hàbits d'autonomia: utilització d'estris per menjar.
 • Jocs per racons
 • Jugar i un cop acabat recollir en un determinat espai
 • Jocs d'amagar i trobar
 •  Motricitat fina
 • Fer agrupacions per diferents atributs: iguals, grans, petits, vermells, de la mateixa familia...
 • Fer murals.
 • Iniciació a l'anglès.
 • Racó de l'ordinador.
 • Pintar al ritme de la música.
 • Treball de llum-foscor amb llanternes, llum negra...
 • Fer bombolles de sabó.
 • Cuidar de les floretes i de l'hort.
 •  Jocs d'aigua.
 • Observació d'alguns animalets que puguin portar a l'escola.
 • Danses i cançons tradicionals ( La Castanyera, Nadales, Carnestoltes, Sant Jordi...)
 • Moure's al ritme de la música.
 • Activitats de soroll-silenci.
 • Dibuix lliure.
 • Dibuix creatiu amb diferents tècniques: pintar amb branques de pi,  taps de suro, aliments, bastonets, raspalls de dents...
 • Els instruments i el racó de la música.
 • Bits d'aprenentatge
 • Jocs de plastilina i modelatge.
 • Festes tradicionals:  Panellets, Fer cagar el Tió, La Mona...

Cada intervenció educativa vindrà realitzada en tres fases: OBSERVACIO inicial, ACCIÓ educativa i AVALUACIÓ final.