Escola infantil autoritzada pel Departament

d'Educació de la Generalitat

Autorització d'imatge a la web

AUTORITZACIÓ DRETS D'IMATGE

Atès que el dret a la pròpia imatge està reconegut en l'article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei orgànica 1/1982 de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, la direcció d'aquest centre demana el consentiment als pares, mares o tutors legals per poder publicar fotografies on apareguin els seus fills i filles.

 

D'altra banda, Pam i Pipa de Viladecans disposa d'una pàgina web on informa d'activitats escolars i en fa difusió. En aquesta pàgina web es poden publicar imatges on apareguin individualment o en grup, alumnes realitzant les esmentades activitats.

 

Jo, pare/mare _____________________________amb DNI _______ autoritzo que la imatge del meu fill/a __________________________ pugui aparèixer en fotografies corresponents a activitats escolars organitzades pel centre Pam i Pipa en:

–                    Les pàgines web del centre

–                    Filmacions i fotografies d'activitats, festes i sortides per la difusió dins de l'àmbit educatiu.

 

Signatura